Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Задерей Надія Миколаївна

Методичні праці:

1. Задерей Н.М. Буценко Ю.П., Бакун В.В., Дрозд В.В., Дем'яненко О.О., Жданова В.В., Нефьодова Г.Д. Аналітична геометрія. Лінійна алгебра. Методичні вказівки для виконання КР для студентів І курсу технічних факультетів заочної форми навчання. Київ, НТУУ "КПІ", ВПК «Політехніка», 2007 р.

2. Задерей Н.М. Буценко Ю.П., Бакун В.В., Дрозд В.В., Дем'яненко О.О., Жданова В.В., Нефьодова Г.Д. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Методичні вказівки для студентів І курсу технічних факультетів заочної форми навчання. Київ, НТУУ "КПІ", ВПК «Політехніка», 2007 р.

3. Задерей Н.М. Буценко Ю.П., Бакун В.В., Дрозд В.В., Дем'яненко О.О., Жданова В.В., Нефьодова Г.Д. Інтегральне числення функцій багатьох змінних та елементи теорії поля. Методичні вказівки для студентів II курсу технічних факультетів Київ, НТУУ "КПІ", ВПК «Політехніка», 2007 р.

4. Задерей Н.М. Буценко Ю.П., Бакун В.В., Дрозд В.В., Дем'яненко О.О., Жданова В.В., Нефьодова Г.Д. Диференціальні рівняння. Методичні вказівки для виконання КР для студентів II курсу технічних факультетів заочної форми навчання. Київ, НТУУ "КПІ", ВПК «Політехніка», 2007 р.

5. Задерей Н.М. Буценко Ю.П., Бакун В.В., Дрозд В.В., Дем'яненко О.О., Жданова В.В., Мамса К.Ю., Нефьодова Г.Д. Ряди Інтеграл Фур'е. Методичні вказівки для виконання КР для студентів II курсу тех. нічних факультетів заочної форми навчання. Київ, НТУУ "КПІ", ВПК «Політехніка», 2007 р.

6. Задерей Н.М. Буценко Ю.П., Бакун В.В., Дрозд В.В., Дем'яненко О.О., Жданова В.В., Мамса К.Ю., Нефьодова Г.Д. Функції комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки для виконання КР для студентів II курсу технічних факультетів заочної форми навчання. Київ, НТУУ "КПІ", ВПК «Політехніка», 2007 р.

7. Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д. Виховання студентської молоді на прикладах української математичної еліти. Тези доповіді ХІІ міжнародної наукової конференції ім. академіка Кравчука, 15-17 травня 2008 р.

8. Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д. Організація навчального процесу з вищої математики студентів технічних факультетів НТУУ "КПІ". Тези XVI міжнародної науково-методичної конференції "Методи вдосконалення фундаментальної освіти в школах і вузах", м. Севастополь, 21-25 вересня 2009 р.

9. Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д. Впровадження Болонського процесу в курсі вищої математики технічних факультетів НТУУ "КПІ". Тези IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках", м. Мелітополь, 2010 р.

10. Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д. Впровадження Болонського процесу в курсі вищої математики технічних факультетів НТУУ "КПІ". Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка: Збірник наукових статей / Ред. Колегія: І.П. Аносов – гол. ред. Та інші) – Мелітополь, – 2010. – Випуск 4. – с. 292. Постанова Президії ВАК України 10.02.2010 р.

11. Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д. Взірець служіння Україні та математиці. Тези ХІІІ Міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука, м. Київ, 2010 р.

12. Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д. Ніна Опанасівна Вірченко – гордість української математичної еліти. Тези ХV Міжнародної науково-методичної конференції "Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах", м. Севастополь, 2010 р.

13. Задерей Н.М., Буценко Ю.П., Дрозд В.В., Дем’яненко О.О., Жданова В.В., Мамса К.Ю., Нефьодова Г.Д., Симчук Я.В. Елементарна математика. Методичні вказівки до проведення контролю знань. Київ 2011 р.. Рекомендовано методичної радою НТУУ "КПІ".

14. Задерей Н.М., Буценко Ю.П., Дрозд В.В., Дем’яненко О.О., Жданова В.В., Мамса К.Ю., Нефьодова Г.Д., Симчук Я.В. Математичний аналіз-3. Диференціальне та інтегральне числення. Методичні вказівки до проведення контролю знань. Київ 2011 р. Рекомендовано методичної радою НТУУ "КПІ".

15. Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д. Необхідність та обсяг додаткового курсу елементарної математики для студентів технічних спеціальностей. Тези ХVІ Міжнародної науково-методичної конференції "Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах", м. Севастополь, 2011 р.

16. Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д. Шляхи активізації процесу навчання вищої математики студентів технічних вузів. Тези ХІV Міжнародної наукової конференції імені акад. М. Кравчука, м. Київ, 19-21 квітня 2012 р. – с. 107-108.

17. Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д. Стежинами життя видатної українки – професора математики Вірченко Н.О.. Тези ХІV Міжнародної наукової конференції імені акад. М. Кравчука, м. Київ, 19-21 квітня 2012 р. – с. 103-106.

18. Задерей Н.М., Мамса К.Ю., Нефьодова Г.Д. Комплексні числа та елементи вищої алгебри. Дидактичні матеріали до модульної контрольної роботи з аналітичної геометрії та лінійної алгебри для студентів І курсу техн. Факультетів. http://matan. kpi.ua/public/files/zaderey-mamsa-nefyodova-kompl.pdf.

19. Задерей Н.М., Ікальчик Ю.М. Піраміда – непізнаний багатогранник. Матеріали Міжнародної студентської наукової-практичної конференції 23-24 лютого 2012 р. Наукові дослідження молоді у вирішенні актуальних проблем аграрного сектора України. – ст. 93-96.

20. Буценко Ю.П., Задерей Н.М., Нефьодова Г.Д., Симчук Я.В. Вступ до теорії рівнянь математичної фізики. Методичні вказівки. Київ, НТУУ "КПІ", 2012 р. Електронне видання http://matan.kpi.ua/public/files/bucenko-zaderey-nefyodova-simchuk_vstup-do-rmf.pdf. - 56 c.

Наукові праці:

1. Задерей Н.М., Задерей П.В., Товкач Р.В. Про регулярність лінійних методів сумування рядів Фур'є в просторі неперервних функцій. Боголюбівські читання, 2008. Міжнародна наукова конференція. Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування. 16-21 червня 2008 р., Мелітополь, Україна.

2. Задерей Н.М., Пелагенко Е.Н. Интегрируемость и сходимость в кратных тригонометрических рядов. Боголюбівські читання, 2008. Міжнародна наукова конференція. Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування. 16-21 червня 2008 р., Мелітополь, Україна.

3. Задерей Н.М., Товкач Р.В. Приближение периодических функций многих переменных суммами Фейера. Тези доповіді на міжнародній конференції "Функціональні методи в теорії операторів" пам'яті В.К. Дзядика, 22-26 серпня 2009 р.

4. Задерей Н.М., Товкач Р.В. Наближення періодичних функцій багатьох змінних сумами Фейера. Збірник праць Інституту математики НАН України. Т. 7, №1, 2010 р.

5. Задерей Н.М., Задерей П.В., Товкач Р.В. Про наближення обмежених аналітичних функцій сумами Фейера і її ряду Тейлора. Сучасні проблеми аналізу: Міжнародна наукова конференція, 30.09-03.10 2010 р.; тези доповіді – Чернівці, 2010 р.

6. Задерей Н.М., Задерей П.В. Условия равномерной сходимости обобщенных рядов Фабера внутри области. Міжнародна наукова конференція "Математичний аналіз, диференціальні рівняння та їх застосування", тези доповіді. Болгарія, 2010 р.

7. N. Zaderey, F. Abdullayev, P. Zaderey. On the approximation of analytic-functions by Fejer sums of Faber polynomials. Bulgarian-Turkish-Ukrainian scientific conference Mathematical analysis differential equations and their applications. Sunny Beach, September 15-20, 2010. Edited by A. Andreev and L. Karandzhulov. Sofia, 2011.

8. Задерей Н.М., Гориславець Т.В. Про регулярність лінійних методів підсумовування рядів Тейлора. Матеріали Міжнародної конференції "Теорія наближення функцій та її застосування", присвячена 70-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України, професора О.І. Степанця.

9. Zaderey N..M., Zaderey P.V. On Lebesque's Unequality on Classes -differentiable functions. Turkish-Ukrainian Scientific Conference Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications. Abstracts.