Department of Mathematical Analysis and Probability Theory

Organizers

 • National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
 • Institute of Mathematics of NAS of Ukraine
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Mykhailo Dragomanov State University of Ukraine
 • Lesya Ukrainka Volyn National University

Honorary Program Committee:

 • academician of NASU Zgurovsky M.Z. (head)
 • professor Virchenko N.O.
 • professor Vanin V.V.
 • academician of NASU Timokha O.M.
 • professor Bezuschak O.O.
 • professor Strikha M.V.
 • professor Torbin G.M.

Program Committee:

 • Klesov O.I. (head)
 • Vasylyk O.I.
 • Ivanov O.V.
 • Pylypenko A.Yu.
 • Romanyuk A.S.
 • Serdyuk A.S.
 • Kharkevich Yu.I.
 • Shevchuk I.O.
 • Yatsyuk S.M.

Organizing Committee:

 • Zaderey P.V. (head)
 • Bodnarchuk S.V.
 • Hembarska S.B.
 • Zaderey N.M.
 • Kravchuk O.M.
 • Moskvychova K.K.
 • Nefyodova G.D.
 • Pelekhata O.B.
 • Prykhodko Yu.E.
 • Syrotenko A.V.
 • Sokolenko I.V.

Contacts

 • Mailing address:
  Department of Mathematical Analysis and Probability Theory
  Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
  Beresteyskyi (Peremohy) avenue, 37
  03056 Kyiv
  Ukraine
 • E-mail: kravchuk-conf@matan.kpi.ua