Department of Mathematical Analysis and Probability Theory

Програма державного екзамену

прогр_бакал_2022.pdf

ОП: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітні програми (ОПП)

Навчальні плани

Робочі навчальні плани

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

    • Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
    • Національного університету харчових технологій
    • Страхова компанія «UNIVERSALNA»
    • Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА"»
    • ТОВ «Гепард Ойл»
    • АТ «СК «ІНГО»
    • Актуарний експерт NN Asigurari de Viata SA, PHd, асоційований член Інституту та Факультету актуаріїв (ІFoA)

Рецензії та відгуки випускників

    • Тимченко О. - senior software developer «ELEKS Software»
    • Сіренька І.І. - програміст SAP відділу в «Еpam systems»
    • Захарова Т.А. (Кулумбегова)

Дисципліни, що викладаються

Обов‘язкові (нормативні) компоненти ОП

Цикл загальної підготовки
ЗО1 Культура науково-технічного мовлення фахівця
ЗО2 Історія науки і техніки
ЗО3 Основи здорового способу життя
ЗО4 Іноземна мова (1 курс | 2 курс)
ЗО5 Основи фінансової математики
ЗО6 Вступ до філософії
ЗО7 Інформаційна безпека
ЗО8 Іноземна мова професійного спрямування (3 курс | 4 курс)

Цикл професійної підготовки
ПО1 Математичний аналіз: функції однієї змінної
ПО2 Математичний аналіз: функції кількох змінних
ПО3 Лінійна алгебра
ПО4 Скінченновимірний лінійний аналіз
ПО5 Аналітична геометрія
ПО6 Дискретна математика
ПО7 Об‘єктно-орієнтоване програмування
ПО8 Диференціальні рівняння
ПО9 Вступ до теорії ймовірностей
ПО10 Функціональний аналіз
ПО11 Комплексний аналіз
ПО12 Методи математичної фізики
ПО13 Програмне забезпечення для математичних обчислень
ПО14 Розвиток класичних ідей у сучасній математиці
ПО15 Теорія ймовірностей
ПО16 Курсова робота з теорії ймовірностей
ПО17 Основи математичної статистики
ПО18 Курсова робота з основ математичної статистики
ПО19 Дослідження операцій та сучасні наближені методи обчислень
ПО20 Основи теорії випадкових процесів
ПО21 Курсова робота з основ теорії випадкових процесів
ПО22 Методи математичної економіки
ПО23 Статистичні методи у ризиковому страхуванні
ПО24 Основні математичні моделі процесів ризику
ПО25 Курсова робота з основних математичних моделей процесів ризику
ПО26 Лінійний регресійний аналіз
ПО27 Педагогічна/виробнича практика

Вибіркові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки
(ЗУ-Каталог | Силабуси)
Дисципліни, спрямовані на розвиток особистісного потенціалу
Дисципліни різногалузевого спрямування та з інституціонального розвитку

Цикл професійної підготовки
(Див. також Ф-каталог)

(3 семестр) обрати 1 дисципліну з переліку
3.1. Сучасні методи топології
3.2. Багатовимірна аналітична геометрія
3.3. Психолого-педагогічні основи діяльності викладача математики

(4 семестр) обрати 1 дисципліну з переліку
4.1. Символьна комп’ютерна математика (Основи програмування у Wolfram Mathematica)
4.2. Методи наближених обчислень
4.3. Диференціальна геометрія

(5 семестр) обрати 2 дисципліни з переліку
5.1. Теорія міри та інтеграла Лебега
5.2. Елементарна теорія чисел та криптографія
5.3. Спеціальні функції математичної фізики
5.4. Методика навчання математики

(6 семестр) обрати 3 дисципліни з переліку
6.1. Операційне числення та його застосування
6.2. Теорія операторів та інтегральні рівняння
6.3. Теорія множин
6.4. Математичні аспекти загального страхування
6.5. Наближені методи в задачах із диференціальними рівняннями

(7 семестр) обрати 3 дисципліни з переліку
7.1. Педагогічні технології та педагогічна майстерність викладача математики
7.2. Комп’ютерна геометрія та графіка
7.3. Нелінійні рівняння математичної фізики
7.4. Рандомізація в наукових дослідженнях
7.5. Динамічні системи
7.6. Фінансовий аналіз інвестиційних проєктів

(8 семестр) обрати 5 дисципліни з переліку
8.1. Теорія ігор та економічна поведінка
8.2. Аналіз сигналів за допомогою вейвлет перетворень
8.3. Методи прогнозування для випадкових процесів
8.4. Вибрані питаня теоретичної фізики
8.5. Обчислювальна ймовірність та статистика
8.6. Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь

Опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Результати опитування