Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

ОП: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітні програми (ОПП)

Навчальні плани

Робочі навчальні плани

Дисципліни, що викладаються

Обов‘язкові (нормативні) компоненти ОП

Цикл загальної підготовки
ЗО1 Культура науково-технічного мовлення фахівця
ЗО2 Історія науки і техніки
ЗО3 Основи здорового способу життя
ЗО4 Іноземна мова
ЗО5 Основи фінансової математики
ЗО6 Вступ до філософії
ЗО7 Інформаційна безпека
ЗО8 Іноземна мова професійного спрямування  

Цикл професійної підготовки
ПО1 Математичний аналіз: функції однієї змінної
ПО2 Математичний аналіз: функції кількох змінних
ПО3 Лінійна алгебра
ПО4 Скінченновимірний лінійний аналіз
ПО5 Аналітична геометрія
ПО6 Дискретна математика
ПО7 Об‘єктно-орієнтоване програмування
ПО8 Диференціальні рівняння
ПО9 Вступ до теорії ймовірностей
ПО10 Функціональний аналіз
ПО11 Комплексний аналіз
ПО12 Методи математичної фізики
ПО13 Програмне забезпечення для математичних обчислень
ПО14 Розвиток класичних ідей у сучасній математиці
ПО15 Теорія ймовірностей
ПО16 Курсова робота з теорії ймовірностей
ПО17 Основи математичної статистики
ПО18 Курсова робота з основ математичної статистики
ПО19 Дослідження операцій та сучасні наближені методи обчислень
ПО20 Основи теорії випадкових процесів
ПО21 Курсова робота з основ теорії випадкових процесів
ПО22 Методи математичної економіки
ПО23 Статистичні методи у ризиковому страхуванні
ПО24 Основні математичні моделі процесів ризику
ПО25 Курсова робота з основних математичних моделей процесів ризику
ПО26 Лінійний регресійний аналіз
ПО27 Педагогічна практика

Вибіркові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки
Дисципліни спрямовані на розиток особистого потенціалу
Дисципліна різногалузевого спрямування та інституціонального розвитку

Цикл професійної підготовки 
Вибір 14 дисциплін (4 кредити) зі списку

Сучасні методи топології 
Основи загальної та комбінаторної топології
Основи загальної та гомотопічної топології
Основи програмування у Wolfram Mathematica
Символьна комп’ютерна математика
Сучасна обчислювальна математика
Наближені методи обчислень
Теорія міри та інтеграла
Основи теорії міри та інтеграла
Міра множин та інтеграл Лебега
Елементарна теорія чисел та криптографія
Теорія чисел для застосувань у криптографічних системах
Теоретичні аспекти криптографічних систем
Спеціальні функції математичної фізики 
Операційне числення та його застосування
Інтегральні перетворення
Символічні методи розв’язання інтегральних та диференціальних рівнянь
Теорія операторів та інтегральні рівняння
Операторні та інтегральні рівняння
Лінійний аналіз в нормованих просторах
Чисельні методи оптимізації
Математичні основи страхування життя
Математичні аспекти загального страхування
Математична теорія керування
Лінійний регресійний аналіз
Статистичне оцінювання методом найменших квадратів 
Оптимальне планування регресійних експериментів 
Статистичні методи у ризиковому страхуванні
Статистичний аналіз страхової діяльності Вейвлет аналіз
Актуарна теорія ризику з використанням R 
Методи прогнозування для випадкових процесів
Задачі екстраполяції випадкових даних
Часові ряди в економіці
Вейвлет аналіз
Аналіз сигналів за допомогою вейвлет перетворень
Динамічні системи
Комп’ютерна візуалізація динамічних систем
Методи усереднення в нелінійній динаміц