Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Обговорення ОП "Страхова та фінансова математика"

В онлайн-форматі на платформі Zoom відбулося обговорення зі студентами проєкту освітньої програми (ОП) «Страхова та фінансова математика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 111 – «Математика». В обговоренні брали участь гарант та члени групи забезпечення ОП (доц. І.В. Алєксєєва, доц. Н.Р. Коновалова, доц. Я.В. Симчук, ст.викл. А.В. Сиротенко, доц. О.М. Моклячук), завідувач кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей проф. О.І. Клесов, здобувачі цієї ОП, представники студентського самоврядування та здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. На початку обговорення гарант ОП доц. О.А. Тимошенко звернула увагу присутніх на те, що проєкт ОП підготовлений членами групи забезпечення із урахуванням стандарту вищої освіти та пропозицій усіх стейкхолдерів, які були висловлені під час попередніх обговорень ОП, та на основі аналізу освітніх програм за цією спеціальністю у вітчизняних та закордонних університетах, а також із урахуванням напрямків розвитку малого і середнього підприємництва у нашому регіоні.

Гарант зазначила, що в проєкті ОП акцент було зроблено на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців освітнього ступеня бакалавр, здатних розв’язувати теоретичні задачі та практичні проблеми в галузі математики та статистики, розвивати математичні теорії, будувати та аналізувати математичні моделі в різних галузях науки, зокрема: в економіці, страхуванні та фінансах.

Доц. О. Тимошенко пояснила, що із урахуванням особливості ОП, у ній була додатково передбачена можливість набуття здобувачами компетентностей, окрім тих, які зазначені в стандарті, що передбачають здатність застосувати математичні методи до прогнозування економічних та соціальних процесів у сфері управління на підприємствах, в фінансових установах, в навчальних закладах тощо. Також було повідомлено, що в ОП було введено освітні компоненти «Статистичні методи у ризиковому страхуванні», з магістерського рівня перенесено дисципліну «Методи математичної економіки», дисципліну «Інформатика та програмування» (7,5 кредитів) замінено на «Об‘єктно-орієнтоване програмування» (9,5 кредитів), збільшено кількість кредитів на ОК «Математичний аналіз: теорія функцій кількох змінних» з 16 до 18. До нормативних ОК зі збільшенням кількості кредитів до 5 перенесено дисципліну «Розвиток класичних ідей у сучасній математиці».

Під час обговорення здобувачка ОП Олена Врубльовська зазначила, що їй подобається спрямованість ОП «Страхова та фінансова математика» та висловила пропозицію збільшити кількість годин, відведених на ОК, пов'язаних програмуванням. В останній редакції ОП дисципліну «Інформатика та програмування» (7,5 кредитів) замінено на «Об‘єктно-орієнтоване програмування» (9,5 кредитів). Здобувач Валентин Ващенко дав схвальний відгук на те, що в циклі вибіркових дисциплін з‘явилася нова вибіркова ОК: «Основи програмування у Wolfram Mathematica»

Здобувачка Світлана Оласюк зазначила, що оскільки вона планує продовжити навчання на другому магістерському рівні вищої освіти за ОПП «Страхова та фінансова математика», то навчання на ОП бакалаврського рівня є для неї гарним фундаментом для її планів на майбутнє.

Представниця студентського самоврядування фізико-математичного факультету  Мирослава Дорошенко, яка теж є здобувачкою ОП, вказала на важливість збільшення кількості вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки, що надасть студентам можливості більш широкого вибору з урахуванням їх наукових інтересів, та звернула увагу на те, що здобувачі за модернізованою ОП зможуть здобути гарні знання з фундаментальних дисциплін. Мирослава висунула пропозицію перенести ОК «Комп‘ютерна геометрія та графіка» з обов’язкових дисциплін до вибіркових. В останній редакії ОП збільшено кількість вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки з 11 до 14 (по 4 кредити кожна), дисципліни «Комп‘ютерна геометрія та графіка» та «Сучасні методи топології» перенесено в цикл вибіркових.

У цілому ОП «Страхова та фінансова математика» отримала схвалення від здобувачів та студентського самоврядування.

Деталі зустрічі: