Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Друга міжуніверситетська наукова конференція

молодих вчених з математики та фізики

28-29 квітня 2011 року

Розклад роботи секції 1

Четвер
16:15 Вакал Юлія Євгеніївна КНУ Дослідження збурених субгармонік гамільтонової системи методом Арнольда
16:25 Гріник Юрій Миколайович КНУТД Про істотній спектр одного матричного багатовимірного диференціального оператора
16:35 Жеребко Тетяна Михайлівна НПУ Про поточкову оцінку для наближення конформного відображення многочленами в областях з кусково-гладкою межею.
16:45 Журба Ярослав Володимирович КНУ Подвійні операторні інтеграли
16:55 Лисецька Оксана Миколаївна КПІ Властивості узагальненої функції Лежандра першого роду
17:05 Наквасюк Юлія Анатоліївна КНУ Усереднення параболічної крайової задачі Сіньоріні в густому з'єднанні
17:15 Овчаренко Олена Валеріївна КПІ Якісні властивості узагальненої функції Гауса
17:25 Павленко Михайло Михайлович НПУ Застосування FD - методу до розвязування задачі Штурма Ліувіля з сингулярним потенціалом.
17:35 Пацюк Олексій Миколайович ІМ НАН Про J-самоспряжені оператори з порожньою резольвентною множиною
17:45 Садовий Дмитро Юрійович КНУ Homogenization of a parabolic problem in a thick two-level junction
17:55 Суділовська Вероніка Ігорівна НПУ Розв'язки операторних рівнянь Ріккаті
18:05 Ткаченко Євген Миколайович НПУ Асимптотичні методи в теорії лінійних диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами
18:15 Хруцька Ольга Олександрівна КМА Про деякі властивості многочленів Фабера
18:25
Банна Оксана  КНУ Оцінки відстаней між дробовим броунівським рухом і деякими підпросторами гауссових мартингалів
18:35 Дрозденко Віталій Олександрович НПУ Характеризаційні теореми для властивості мультиплікативної інваріантності методів підрахунку вартості страхових контрактів
18:45 Посашкова Світлана Володимирівна КНУ Властивості розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з неоднорідними коефіцієнтами та неліпшіцевою дифузією і змішаних рівнянь, що містять дробовий броунівський рух
18:55 Юхновський Юрій Васильович КНУ Гранична поедінка ціни Європейського бар’єрного опціону купівлі в узагальненій моделі Блека-Шоулса
19:05 Бухвак Ольга Іванівна "Київський індустріальний коледж" Динамічні та стохастичні моделі банківської діяльності
П'ятниця
15:45 Бабій Надія Анатоліївна КПІ Асимптотична поведінка випадкового блукання у смузі
15:55 Блажієвська Ірина Петрівна КПІ Корелограмне оцінювання перехідної функції лінійної системи за схемою декількох незалежних виборок
16:05 Боднарчук Семен Володимирович КПІ Керування лінійними динамічними системами перетворенням часу
16:15 Голубовська Людмила Петрівна КПІ Асимптотичні властивості оцінки найменших квадратів параметрів лінійної регресії з сильно залежними регресорами
16:25 Грегуль Юлія Олександрівна КПІ Збіжність узагальнених рядів Спіцера
16:35 Грозян Тетяна Михайлівна КПІ Асоційовані випадкові величини
16:45 Єндовицький Павло Олександрович КПІ Розв'язок узагальненої задачі про дні народження
16:55 Жураковський Богдан Михайлович КПІ Статистичні властивості оцінки параметрів суми гармонійних коливань, що спостерігаються на фоні сильно залежного шуму
17:05 Ізюмцев Леонід Леонідович КПІ Дослідження випадкових чисел отриманих на вході приймача Wi-Fi
17:15 Кликавка Борис Миколайович КПІ Гранична теорема для випадкових полів із сингулярностями у спектрі
17:25 Круглова Наталія Володимирівна КПІ

Узагальнення перетвореь Дуба

17:35 Москвичова Катерина Костянтинівна КПІ Субгауссівська норма бернуллієвської випадкової величини та її застосування
17:45 Павленко Юлія Анатоліївна КПІ Експоненціальні оцінки "хвостів" розподілу суми незалежних випадкових величин
17:55 Приходько Юрій Євгенович КПІ Про граничну поведінку симетричних випадкових блукань із порушеною симетричністю в околі нуля
18:05 Райсвих Євгенія Володимирівна КПІ Аналіз якості тестових завдань комплекту "Вища математика" із застосуванням політомічної моделі Г.Роша
18:15 Руновська Марина Костянтинівна КПІ Збіжність рядів, складених з елементів багатовимірних гауссівських марковських послідовностей
18:25 Савич Ірина Миколаївна КПІ Асимптотична нормальність оцінки Коенкера-Бассета у моделях спостережень з сильною залежністю
18:35 Фуйор Кирило Валерійович КПІ Асимптотична поведінка числа зіткнень випадкових блукань
18:45 Шорсткіна Катерина Федорівна КПІ Двосторонні оцінки розподілів деяких класів випадкових величин