Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

ОП: Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти - PhD

Увага! Нові вимоги до оформлення дисертацій!

Див. Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40 (pdf з aspirantura.kpi.ua)


Кафедра здійснює підготовку за спеціальностями:

  • 01.01.01 «Математичний аналіз»
  • 01.01.02 «Диференціальні рівняння»
  • 01.01.03 «Математична фізика»
  • 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Освітні програми (ОНП)

Навчальні плани

Обговорення ОНП

Відгуки та рецензії

Дисципліни, що викладаються

Обов'язкові (нормативні) освітні компоненти

ЗО1 Філософські засади наукової діяльності (силабус/силабус)
ЗО2 Іноземна мова для наукової діяльності (силабус/силабус)
ПО1 Операторні півгрупи та основи нескінченно вимірного аналізу (силабус)
ПО2 Математичні принципи макроекономіки (силабус)
ПО3 Перетворення Фур'є та характеристичні функції (силабус)
ПО4 Організація науково-інноваційної діяльності (силабус)
ПО5 Педагогічна практика (силабус)

Вибіркові освітні компоненти

Ф-каталог вибіркових дисциплін ОНП Математика

Освітній компонент 1. (3 семестр)

Ф1 Біфуркації аттракторів динамічних систем (силабус/опис)
Ф1 Нелінійні хвилі та солітони (силабус/опис)
Ф1 Сучасні математичні моделі мікроекономіки (силабус/опис)

Освітній компонент 2. (3 семестр)

Ф2 Граничні теореми для випадкових процесів (силабус/опис)
Ф2 Концепції залежності для випадкових процесів (силабус/опис)
Ф2 Чисельно-аналітичні та якісні методи дослідження нелінійних динамічних систем (силабус/опис)

Освітній компонент 3. (4 семестр)

Ф3 Алгоритмічна теорія чисел та квантові обчислення (силабус/опис)
Ф3 Процеси Пуассона (силабус/опис)
Ф3 Регулярна та хаотична динаміка маятникових і електропружних систем (силабус/опис)
Ф3 Точкові процеси (силабус/опис)

Освітній компонент 4. (4 семестр)

Ф4 Алгоритми та застосування інтегральних перетворень (силабус/опис)
Ф4 Гауссові міри та гауссові випадкові процеси (силабус/опис)
Ф4 Сценарії переходу до хаосу в детермінованих динамічних системах (силабус/опис)


Таблиця відповідності тематики наукових досліджень аспірантів опублікованим працям їх наукових керівників (pdf)

Теми дисертацій здобувачів 2017-2020 років зарахування

Прізвище, ініціали здобувача Тема дисертації ІНП
2017
Богданський В.Ю. Граничні теореми для випадкових величин, індекси яких є множинами ІНП
Скоробогач Т.Б. Фредгольмові крайові задачі з параметром у функціональних просторах ІНП
2018
Станжицький А.О. Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних функціонально-диференціальних рівнянь в гільбертових просторах ІНП
Співак Ю.В. Апроксимація екстремальних траєкторій нелінійних систем диференціальних рівнянь в контингенціях ІНП
2019
Донецький С.В. Рідкісні та приховані атрактори динамічних систем з обмеженим збуренням ІНП
Циганок О.В. Сумовність та збіжність рядів в абстрактних і функціональних просторах ІНП
2020
Дрьомов В.В. Стійкість локалізованих нелінійних хвиль у середовищі з метаповерхнями ІНП

Колеснік О.В.

Граничні теореми для послідовності рекордів

ІНП

Юськович В.К.

Асимптотична поведінка розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь у багатовимірному просторі

ІНП

Сніжко Б.М.

Аналіз на банахових многовидах з фінслеровою структурою

ІНП