Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

ОП: Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти - PhD

Увага! Нові вимоги до оформлення дисертацій!

Див. Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40 (pdf з aspirantura.kpi.ua)


Кафедра здійснює підготовку за спеціальностями:

  • 01.01.01 «Математичний аналіз»
  • 01.01.02 «Диференціальні рівняння»
  • 01.01.03 «Математична фізика»
  • 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ


Освітні програми (ОНП)

(Див. також Тимчасовий стандарт вищої освіти)

Навчальні плани

Робочі навчальні плани

Обговорення ОП

Відгуки та рецензії

Дисципліни, що викладаються

Обов'язкові (нормативні) освітні компоненти

ЗО1 Філософські засади наукової діяльності (силабус)
ЗО2 Іноземна мова для наукової діяльності (силабус)
ПО1 Операторні півгрупи та основи нескінченновимірного аналізу (силабус)
ПО2 Математичні принципи макроекономіки (силабус)
ПО3 Перетворення Фур'є та характеристичні функції (силабус)
ПО4 Організація науково-інноваційної діяльності (силабус)
ПО5 Педагогічна практика (силабус)

Вибіркові освітні компоненти

Ф-каталог вибіркових дисциплін ОНП Математика

3 семестр: вибір двох дисциплін (по 4 кредити) зі списку

Сучасні математичні моделі мікроекономіки (силабус/опис)
Нелінійні хвилі та солітони (силабус/опис)
Біфуркації аттракторів динамічних систем (силабус/опис)
Концепції залежності для випадкових процесів (силабус/опис)
Чисельно-аналітичні та якісні методи дослідження нелінійних динамічних систем (силабус/опис)

4 семестр: вибір двох дисциплін (по 4 кредити) зі списку

Точкові процеси (силабус/опис)
Процеси Пуассона (силабус/опис)
Алгоритмічна теорія чисел та квантові обчислення (силабус/опис)
Регулярна та хаотична динаміка маятникових і електропружних систем (силабус/опис)
Гауссові міри та гауссові випадкові процеси (силабус/опис)
Алгоритми та застосування інтегральних перетворень (силабус/опис)
Сценарії переходу до хаосу в детермінованих динамічних системах (силабус/опис)

Опитування здобувачів наукового ступеня доктора філософії

Результати опитування здобувачів третього освітньо-наукового рівня у 2020-21 н.р.


Таблиця відповідності тематики наукових досліджень аспірантів опублікованим працям їх наукових керівників (pdf)

Теми дисертацій здобувачів 2017-2020 років зарахування

Прізвище, ініціали здобувачаТема дисертації
2017
Богданський В.Ю.Граничні теореми для випадкових величин, індекси яких є множинами
Скоробогач Т.Б.Фредгольмові крайові задачі з параметром у функціональних просторах
2018
Станжицький А.О.Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних функціонально-диференціальних рівнянь в гільбертових просторах
Співак Ю.В.Апроксимація екстремальних траєкторій нелінійних систем диференціальних рівнянь в контингенціях
2019
Донецький С.В.Рідкісні та приховані атрактори динамічних систем з обмеженим збуренням
Циганок О.В.Сумовність та збіжність рядів в абстрактних і функціональних просторах
2020
Дрьомов В.В.Стійкість локалізованих нелінійних хвиль у середовищі з метаповерхнями

Колеснік О.В.

Граничні теореми для послідовності рекордів

Юськович В.К.

Асимптотична поведінка розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь у багатовимірному просторі

Сніжко Б.М.

Аналіз на банахових многовидах з фінслеровою структурою

 


Публікації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії