Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Наукова робота

Наукові проекти

2015-2017

"Багатовимірні задачі для випадкових блукань та правильно змінні функції
з застосуваннями для маркованих точкових процесів та випадкових множин
" (Спільний проект з Інститутом математичної статистики та страхової математики, Університет Берн, Швейцарія), керівники – О.І. Клесов (НТУУ «КПІ») та Ilya Molchanov (Universitaet Bern)

"Дослідження асимптотичних властивостей псевдорегулярних функцій та узагальнених процесів відновлення" (Керівник: О.І. Клесов )

2013 рік

Повна збіжність та застосування у статистиці” (Державний фонд фундаментальних досліджень, керівник – проф. О.І. Клесов)

Complete convergence and its applications in statistics” (DFG, Germany, leaders – prof. U.Studtmuller (Ulm) and O.I. Klesov)

Псевдорегулярні та спеціальні функції і їх застосування до задач стохастичного аналізу” (МОН, керівник – проф. О.І. Клесов)

kii.jpgНаукові роботи студентів

Особливе місце належить науковій роботі студентів під керівництвом досвідчених викладачів кафедри. У 2012 році магістри кафедри Леонід Ізюмцев та Олена Запайщикова разом зі своїм науковим керівником проф. О.І. Клесовим отримали патент на винахід „Спосіб генерації випадкових величин” та свідоцтво авторського права на комп’ютерну програму „Комп’ютерна програма „Kii”, створивши унікальну систему фізичної генерації випадкових чисел.

Конференції та семінари

Один раз на два роки кафедра проводить міжвузівську наукову конференцію для студентів та молодих вчених. Перша з серії таких конференцій відбулася в 2009 році в НТУУ „КПІ”, в 2011 році в НПУ ім. Драгоманова, в 2013 році в НаУКМА; наступна – в 2015 році – також відбудеться у нашому університеті.

На кафедрі постійно діють два наукових семінари: „Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів” та „Диференціальні рівняння. Інтегральні перетворення. Спеціальні функції”.

Дослідження фахівців підтримано держбюджетними темами, вітчизняними та міжнародними грантами.

Аспірантура та докторантура

Наукові дослідження на кафедрі ведуться за напрямами

01.01.01 - математичний аналіз

01.01.02 - диференціальні рівняння

01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика

Саме за цими напрямами на кафедрі навчаються в аспірантурі. Починаючи з 2000 року фахівцями кафедри підготовлено 13 кандидатів та 3 доктора фізико-математичний наук.