Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

ОП: Другий (магістерський) рівень вищої освіти: Магістри професійні (1 рік 4 місяці)

 • Ф-каталог магістр 111 Математика 2021
 • Положення про вибір дисциплін

Освітньо-професійні програми (ОПП)

Навчальні плани

Робочі навчальні плани

Обговорення ОП

Відгуки та рецензії

Дисципліни, що викладаються

Обов‘язкові (нормативні) компоненти ОП

 • Цикл загальної підготовки
  ЗО1 Інтелектуальна власність та патентознавство
  ЗО2 Сталий інноваційний розвиток
  ЗО3 Практичний курс іншомовного ділового спілкування
  ЗО4 Розробка стартап проектів  

 • Цикл професійної підготовки
  ПО1 Фінансова математика фондового ринку
  ПО2 Курсова робота з фінансової математики фондового ринку
  ПО3 Прикладні моделі нелінійного регресійного аналізу
  ПО4 Аналіз часових рядів
  ПО5 Ланцюги та процеси Маркова
  ПО6 Методи математичної економіки
  ПО7 Наукова робота за темою магістерської дисертації
  ПО8 Практика
  ПО9 Виконання магістерської дисертації

Вибіркові компоненти ОП

 • Цикл професійної підготовки 
  Вибір 3 дисциплін (5 кредитів) зі списку

  Стохастичні диференціальні рівняння та їх застосування
  Дифузійні процеси та їх властивості
  Броунівський рух та неперервні мартингали
  Методи Монте Карло
  Статистичне моделювання у наближених обчисленнях
  Чисельне статистичне моделювання
  Застосування правильно змінних функцій у теорії ймовірностей
  Класи адитивних функцій в теорії ймовірностей
  Функції Карамати і їх застосування в теорії ймовірностей 

 • Вибір 2 дисциплін (4 кредити) зі списку
  Комп‘ютерна статистика
  Статистичний аналіз даних засобами мови R
  Обчислювальна статистика
  Актуарна математика
  Теоретичні основи створення страхових продуктів
  Математичні аспекти загального страхування

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Результати опитування